Εξαγωγικό Μανιφέστο 

 

 

 

 

 

Εξαγωγικό Μανιφέστο

 

Του Μπάμπη Φιλαδαρλή MBA, MIEx., DipM.,  Δ/Σ της Global Greece 

 

 

 

Προς τον:   κ. Πρωθυπουργό, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου,

                τους αρχηγούς των Kομμάτων, τους  Βουλευτές, τους

                προέδρους των Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, κλαδικών και

                λοιπών επιχειρηματικών Φορέων καθώς και τους έλληνες      

                επιχειρηματίες εξαγωγείς.

 

 

Η συστηματική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών είναι η πιο γρήγορη, δημιουργική και αποτελεσματική λύση στην στροφή προς την οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Μια αύξηση μόλις 10%  των ελληνικών εξαγωγών – που μπορεί να επιτευχθεί σχετικά εύκολα - σημαίνει αύξηση 1% του ΑΕΠ. Αν ακολουθήσουμε δε μια πιο επιθετική προσέγγιση η εξαγωγική ανάπτυξη μπορεί να φτάσει εύκολα το 20% το χρόνο (+2% του ΑΕΠ ανά χρόνο).

 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται τα αναγκαία βήματα που πρέπει  να γίνουν για να βοηθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα να μπουν σε ξένες αγορές, συστηματικά, επαγγελματικά και με άμεσα οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Είναι κινήσεις που απορρέουν από την διεθνή πρακτική, από τα λάθη και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα των εξαγωγών σε όλα τα επίπεδα, έχουν χαμηλό κόστος υλοποίησης και έχουν δοκιμαστεί από δεκάδες άλλες χώρες με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει τους δέκα τομείς που αναλύονται περαιτέρω:

1.   Στρατηγικοί Στόχοι & Προτεραιότητες

2.   Αύξηση Αριθμού «Νέων» Εξαγωγέων

3.   Μεγέθυνση Των Εξωστρεφών Επιχειρήσεων

4.   Εθνική Προϊοντική Εικόνα

5.   Επικέντρωση Σε Κλάδους & Στοχευμένες Αγορές

6.   Πόροι, Δράσεις & Συμμετοχή

7.   Καινοτομία – Τεχνολογία - Περιβάλλον

8.   Σταθερό Πλαίσιο

9.   Οικονομική Διπλωματία

10.  Σχεδιασμός - Υλοποίηση

 

Αν μελετηθεί και αρχίσει μια συζήτηση για άμεσες κινήσεις και συστηματική προσέγγιση της εξαγωγικής ανάπτυξης, αυτή μαζί με τον τουρισμό, μπορούν να διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας.

 
 

1.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η σταδιακή απελευθέρωση των αγορών  και η κρίση των τελευταίων ετών έχει διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο εντονότατου διεθνούς ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι ανταγωνιστικές αδυναμίες στο εξαγωγικό μας εμπόριο είναι πολλές και εμφανείς. Οι αιτίες είναι επίσης πολλές, αλλά αν δεν κατανοήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, κράτος, φορείς και επιχειρήσεις, τη μεγάλη σημασία και την πρώτης προτεραιότητας ανάγκη – αλλά και ευκαιρία- ανάπτυξης των εξαγωγών μας δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

 

Η λύση είναι κατ’ αρχάς η συναίνεση, η κατάστρωση και υλοποίηση μιας μακροχρόνιας συντονισμένης και στοχευόμενης εθνικής στρατηγικής προσπάθειας.

 

Η Ελλάδα είναι χώρα ελάχιστα εξωστρεφής και αυτό σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο εμπόριο και την πτώση των «τειχών» και των συνόρων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θετικές προοπτικές για τα προϊόντα μας. Υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο παραγωγικό δυναμικό εν υπνώσει, μια σειρά προϊόντων που αξιολογούνται θετικά σε πολλές αγορές αλλά είναι απόντα σε αυτές, υπάρχει ένα διψασμένο και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό από νέους επιχειρηματίες και στελέχη που κινδυνεύουμε να το χάσουμε λόγω μετανάστευσης, και ένα ουσιαστικά ανύπαρκτο σύστημα υποστήριξης των εξαγωγών που μόλις οργανωθεί και δραστηριοποιηθεί συστηματικά τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα.

 

Άλλωστε, η αύξηση των εξαγωγών μιας χώρας σχετίζεται άμεσα με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της χώρας.

Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οργάνωσης & προώθησης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό. Έχει συχνά αναφερθεί και ως Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών που όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ υλοποιηθεί.

 

Η αύξηση των εξαγωγών μας μπορεί να επιτευχθεί με ένα συνδυασμό κινήσεων. Οι κυριότερες από αυτές είναι η υλοποίηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής εξαγωγικής ανάπτυξης, η αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η αύξηση των εξαγωγών σε υπάρχουσες αγορές, η στοχευμένη είσοδος ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές, η βελτίωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς εξαγωγείς, ο καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων και η επικέντρωση πόρων και προσπαθειών σε επιλεγμένες αγορές στόχους.

 

2.   ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ «ΝΕΩΝ» ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

 

Ένας από του πρώτους στόχους της εξαγωγικής μας ανάπτυξης πρέπει να είναι η συστηματική δημιουργία νέων εξαγωγέων και νέων μονάδων εξωστρεφούς παραγωγής.

Πέρα από τις όποιες ευθύνες φέρει η Πολιτεία για τη μη στήριξη των εξαγωγικών μονάδων, οι ίδιες οι ελληνικές επιχειρήσεις αδυνατούν να καταγράψουν τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές και να προβούν σε δημιουργία προϊόντων νέων, καινοτόμων και, συμπερασματικά, περισσότερο ανταγωνιστικών.

Μέρος του στρατηγικού πλάνου πρέπει να είναι και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα εκπαιδευμένων εξαγωγέων. Μακροχρόνια αυτό πέφτει στους ώμους των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά η άμεση ανάγκη απαιτεί λύσεις ταχύρυθμες, ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κλάδων και αγορών στόχων.

 

Ο όρος “καλύτερα εκπαιδευμένων εξαγωγέων” αφορά σε δύο σκέλη: α) εξειδικευμένη εκπαίδευση νέων στελεχών σε τεχνικά θέματα εξαγωγών όπως το εξαγωγικό marketing, η έρευνα ξένων αγορών, η γνώση σύγχρονων τραπεζικών και χρηματοδοτικών τεχνικών, οι συνδυασμένες διεθνεις μεταφορές και τα logistics, η χρήση των εργαλείων του Διαδικτύου για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, η αξιοποίηση των πολιτισμικών διαφορών, τα θέματα πιστοποιήσεων και μη δασμολογικών εμποδίων, το «κτίσιμο» διεθνών brand names κλπ. και β) εκπαίδευση των εξαγωγέων σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική συμπεριφορά προς τον συνεργάτη του εξωτερικού με στόχο τη δημιουργία μίας “εξαγωγικής κουλτούρας” με μακροχρόνια επίδραση.

 

Το πλάνο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτικές δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, οι οποίες, σε αντίθεση με την παραδοσιακή πορεία ανάπτυξής τους, θα παροτρύνονται να ξεκινούν με εξαγωγικό προσανατολισμό και όχι από την τοπική αγορά.

 

Μία από τα παράπλευρες επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα είναι ότι αυτή έσπρωξε χιλιάδες νέους επιστήμονες, αγρότες και επιχειρηματίες να ασχοληθούν πιο συστηματικά με το θέμα των εξαγωγών και των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σήμερα η πρώτη ύλη για την αυριανή σύγχρονη και διεθνώς ανταγωνιστική ελληνική επιχείρηση.

Ας μην τους αφήσουμε να φύγουν και να χαθούν.

 

3.   ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Η Ελλάδα πάσχει από οικονομίες κλίμακας, ειδικά στις εξαγωγές. Οι περισσότεροι έγιναν εξαγωγείς κατ’ ανάγκη και  όχι κατά στρατηγική επιλογή. Το Μέγεθος των επιχειρήσεων μας είναι δυστυχώς πολύ μικρό για να αντιμετωπίσουμε τον διεθνή ανταγωνισμό. Στους περισσότερους κλάδους υπάρχει μια φιλότιμη αλλά δυστυχώς κατακερματισμένη ασυντόνιστη και καταδικασμένη εξαγωγική προσπάθεια.

 

Οι συνέργιες είναι απαραίτητες και πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς ώστε να δημιουργηθούν περισσότεροι εξαγωγικοί ηγέτες που θα στηρίξουν την οικονομία.

Η συνεργασία παρότι έννοια που δεν συνάδει με την ψυχολογία του Έλληνα,  μπορεί να αρχίσει από απλά επιχειρηματικά θέματα όπως μια κοινή αγορά πρώτων ή βοηθητικών υλών, να προχωρήσει σε μια κοινή έρευνα ξένης αγοράς, σε μια κοινή συμμετοχή σε κάποια έκθεση του εξωτερικού ή ακόμα και σε κοινή προώθηση ελληνικών προϊόντων, να προχωρήσει σε θέματα κοινής έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ή τεχνολογίας, πριν προχωρήσει σε πιο σύνθετες μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας. 

 

4.   ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 

Η αναγκαιότητα για ανάπτυξη του image των ελληνικών προϊόντων έχει κατ’ επανάληψη τονισθεί στο παρελθόν σε μία σειρά από μελέτες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Έχουμε πολλά και δυνατά Προϊοντικά πλεονεκτήματα. Δεν τα επικοινωνoύμε όμως συντονισμένα και συστηματικά στις ξένες αγορές. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική δημιουργίας εικόνας για τα ελληνικά προϊόντα. Θα πρέπει να γίνει επιλεκτική επικοινωνιακή προσπάθεια στις αγορές στόχους από το ίδιο το κράτος για το τι σημαίνει «ελληνικό προϊόν».

Όπως υπάρχει κονδύλι για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, πρέπει να υπάρξει και κονδύλι για τα ελληνικά προϊόντα.

Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων μας και η μικρή παραγωγική μας βάση, μας εμποδίζει να ανταγωνιστούμε βάση όγκου πωλήσεων. Τα κέρδη συνεπώς πρέπει να προέλθουν από μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και σε στόχευση αγορών με ιδιαιτερότητες που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερα (niche marketing).

Οι εξαγωγείςοφείλουν να αλλάξουν την προσέγγιση τους από το μη διαφοροποιημένο προϊόν για όλους στο συγκεκριμένο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λίγων και καλών που είναι διατιθέμενοι να το πληρώσουν ως premium.

Η Ελλάδα χρειάζεται – και δικαιούται – μια παγκόσμια θετική και αναγνωρίσιμη προϊοντική εικόνα.

 

5.   ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ & ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά, μόνο στρατηγικές και μακροχρόνιες προσπάθειες μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας υπάρχει μια φιλότιμη αλλά δυστυχώς κατακερματισμένη ασυντόνιστη και τελικά καταδικασμένη εξαγωγική προσπάθεια.

Χρειαζόμαστε ένα  5ετές πλάνο εξαγωγικής ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους, με προτεραιότητες κλάδων, προϊόντων και αγορών. Ένα πλάνο που θα σχεδιαστεί σε εθνικό επίπεδο και θα υλοποιηθεί συντονισμένα και συστηματικά σε κλαδικό επίπεδο, ανεξάρτητα από πολιτικές ή άλλες εξελίξεις.

Αρκεί η πολιτεία να δείξει απλά τον δρόμο – τις τεκμηριωμένα καλύτερες επιλογές για κλάδους και αγορές προτεραιότητας.

Υπάρχουν έτοιμες μελέτες Πανεπιστημίων και επιχειρηματικών φορέων που πιστοποιούν σε ποιους κλάδους έχουμε εθνικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, και σε ποιές χώρες υπάρχει αυξανομένη ζήτηση στα προϊόντα αυτά.

 

Θα αρκούσε σαν πρώτο βήμα η στρατηγική επιλογή 5 προϊόντων στα οποία έχουμε αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα,  η τεκμηριωμένη επιλογή μίας αγοράς στόχου για κάθε ένα από αυτά, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συντονισμένου πλάνου προσέγγισης της αγοράς αυτής σε συνεργασία των κλαδικών φορέων και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Οργανωμένα, συντονισμένα και επαγγελματικά. Ακόμα και εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν πλήρως θα υπάρχει μια βαση για βελτίωση της προσπάθειας.

 

6.   ΠΟΡΟΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Συχνά η αυτόματη αντίδραση πολιτικών, φορέων και επιχειρήσεων είναι ότι στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για συστηματικές προσπάθειες. Είναι όμως μια βολική δικαιολογία για να καλύψουμε την ανοργανωσιά, την έλλειψη μελέτης, προγραμματισμού, στόχων και την έλλειψη συντονισμού.

Ο κατακερματισμός πόρων δεν βοηθά κανέναν! Η εξαγωγική διασπορά με περιστασιακούς και μικρούς εξαγωγείς βλάπτει τελικά, παρά βελτιώνει την εικόνα της ελληνικής μεταποίησης.

Για να πετύχει μια εθνική εξαγωγική προσπάθεια  χρειάζεται Συνεργασία και Συντονισμός, ανάμεσα στην πολιτεία τους φορείς και ιδιαίτερα ανάμεσα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Υπάρχει ζήτηση για κάθε κλάδο και κάθε προϊόν που παράγουμε σε αυτή την χώρα. Λείπει όμως η μελέτη, η έρευνα και η προσπάθεια να εντοπίσουμε πού βρίσκεται σε κάθε περίπτωση η ζήτηση και πώς θα μπορέσουμε να την καλύψουμε καλύτερα από τους διεθνείς ανταγωνιστές μας. 

Οι προτεραιότητες αγορών ανά κλάδο πρέπει να μελετηθούν συστηματικά. Αναλυτικές και στοχευμένες έρευνες ξένων αγορών μπορούν να ανατεθούν συλλογικά και τα αποτελέσματα να οδηγήσουν σε κοινές και συντονισμένες δράσεις που θα χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο κάθε κλάδος ξεχωριστά θα πρέπει να αναλάβει την επιλογή, στόχευση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων στις αγορές πρώτης προτεραιότητας.

Οι ασυντόνιστες δράσεις σε πολλές χώρες και επίπεδα είναι κατασπατάληση πόρων που εάν γίνουν στοχευόμενα και επικεντρωμένα, μόνο καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να φέρουν για όλους.

 

7.   ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 

Ένας άλλος τομέας ανάπτυξης εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι η συστηματική ανάδειξη νέων εξαγώγιμων προϊόντων. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα πραγματοποιεί εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας αξίας πάνω από 1 δισ. ευρώ τον χρόνο - υπερδιπλάσιο ποσό απ' ότι οι εξαγωγές αγνού παρθένου ελαιόλαδου, ενώ υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές που διακρίνονται διεθνώς στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, της ψηφιακής επικοινωνίας, της βιοιατρικής τεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, ακόμη και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

 

Η παρουσία πάντως τέτοιων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει μεγάλη έξαρση στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένης εργασίας» και συνεπώς όποιος επιλέξει να δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους τομείς, έχει καλές εξαγωγικές προοπτικές.

Υψηλή τεχνολογία και καινοτομία δεν νοείται όμως μόνο στα προϊόντα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει υψηλή τεχνολογία στην αγροτική έρευνα και παραγωγή που ακόμη είναι σε βρεφική ηλικία στην χώρα μας. Όπως επίσης η ανάπτυξη νέων συσκευασμένων & τυποποιημένων gourmet τροφίμων μα βαση τα εξαιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης.

 

Ένα από τα μυστικά για την επιτυχία στα τρόφιμα είναι η πιστοποιήσεις. Ο παραγωγός πρέπει να λειτουργεί με τις αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης ποσότητας ώστε να μπορεί να πουλήσει στις διεθνείς αγορές.

Το πρόβλημα –για άλλη μια φορά -  είναι το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγροτική επιχείρησης που εάν δεν μεγεθυνθεί δύσκολα θα επιβιώσει στον διεθνή ανταγωνισμό.

Πέρα από τον παράγοντα της καινοτομίας, όμως, υπάρχει και ο εξίσου σημαντικός παράγοντας της οικολογίας  και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όσα προϊόντα συνδυάζουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές μεθόδους, θα έχουν ένα συγκριτικό χαρακτηριστικό που ζητείται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινού μας μέλλοντος πάνω στον πλανήτη γη.

 

8.   ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Ένας από τους παράγοντες που έχουν βοηθήσεις άλλες χώρες να αναπτυχθούν εξαγωγικά είναι ότι είχαν – ή διαμόρφωσαν κατ’ επιλογή-  ένα οικονομικό περιβάλλον, φιλικό προς τις επενδύσεις, με σταθερό φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακό καθεστώς. Ένα σταθερό πλαίσιο που τουλάχιστον σήμερα ακούγεται σαν ανέκδοτο στην χώρα μας.

 

Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει  να υπάρξει μία ευρεία πολιτική συναίνεση μεταξύ τουλάχιστον των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων στη χώρα, ώστε επιχειρηματίες, επενδυτές και εργαζόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να μην υπάρχουν συνεχώς ανατροπές, παλινωδίες και αντιφάσεις, που το μόνο που κάνουν είναι να αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να επιδεινώνουν το οικονομικό κλίμα. 

 

Κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί σε άμεση εφαρμογή ένα πρόγραμμα ταχείας αποκατάστασης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον και μια σταθερή μεταρρυθμιστική ροή γιατί δυστυχώς επιδρά αρνητικά στην παραγωγή προϊόντων και την επιχειρηματικότητα.

 

9.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

 

Η αναβάθμιση και η πιο αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής μας διπλωματίας μπορεί να επιτευχθεί με την πιο εντατική λειτουργία γραφείων εμπορικών ακολούθων με διευρυμένη σύνθεση σε λίγες αγορές στόχους. 

Αντί δηλαδή να διασπούμε τους διαθέσιμους πόρους σε δεκάδες αγορές, να επικεντρώνουμε συστηματικά τις προσπάθειες σε επιλεγμένες αγορές για ένα διάστημα πχ. 3-4 ετών ανά αγορά.

Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα ταχύτητας και ευελιξίας στις εκάστοτε  αγορές στόχους και γρήγορη προσαρμογή από πλευράς επιχειρήσεων στις ιδιατερότητες της κάθε αγοράς.

Η στήριξη των εξαγωγέων πρέπει να γίνει μέσα από μηχανισμούς αναβάθμισης της παρουσίας τους σε νέες αγορές. Κλειδί στην προσπάθεια αυτή είναι η δημιουργία ενός μικρού και ευέλικτου παρατηρητήριου διεθνούς εμπορίου, το οποίο θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα ταξινομεί πληροφορίες από Πρεσβείες, από στατιστικές υπηρεσίες, από κλαδικούς και περιφερειακούς φορείς, από τον παγκόσμιο οικονομικό τύπο, το Ιντερνετ, τις επιχειρήσεις και άλλες πηγές. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη πληροφόρηση για τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες, τα προβλήματα, τις τάσεις και τα κενά που δημιουργούνται στις αγορές.

 

Το υλικό που ήδη συγκεντρώνεται από το δίκτυο των εμπορικών μας ακολούθων agora.mfa.gr είναι ήδη μια καλή μαγιά που εάν την επεξεργαστούμε συστηματικά θα έχουμε σαφείς και τεκμηριωμένες λύσεις και επιλογές εξαγωγικής ανάπτυξης.  

Πέρα όμως από τους επίσημους φορείς οικονομικής διπλωματίας έχουμε διαθέσιμους έναν στρατό – εν υπνώσει – από έλληνες επιστήμονες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες κλπ που ο κάθε ένας από την θέση του θα μπορούσε να συμβάλει στην βελτίωση της εικόνας της χώρας και των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει και θα μπορούσε να εξάγει. Αρκεί να υπήρχε κάποιο σύστημα οργάνωσης και συντονισμού.

Υπάρχουν παραδείγματα δημιουργίας& απονομής τίτλου τιμής «Οικονομικού Πρεσβευτή» για να κινητοποιήσει συντονισμένα χιλιάδες έλληνες της διασποράς και να βοηθήσει την προώθηση και των ελληνικών προϊόντων αλλά και των ελληνικών θέσεων διεθνώς.

 

10.               ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για ανεύρεση νέων πελατών είναι πλέον αναγκαιότητα για όλες τις σύγχρονες χώρες και επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα βιωσιμότητας στην εγχώρια αγορά με την ολοένα μειωμένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και την συνεχομένη συρρίκνωση της οικονομίας.

 

Τα κρίσιμα σημεία της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν άμεσα είναι:

•       Δέσμευση της Κυβέρνησης για ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μέσω των εξαγωγών, με δημόσια αναγγελία.

•       Δημιουργία κεντρικού συντονιστικού οργάνου αποτελούμενο από τεχνοκράτες και γνώστες του διεθνούς εμπορίου.

•       Άμεση και ουσιαστική εμπλοκή όλων των σχετικών Υπουργείων και μια συστηματική διαβούλευση στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων. 

•       Δημιουργία ενός μικρού και ευέλικτου τεχνοκρατικού παρατηρητήριου διεθνούς εμπορίου που θα μελετά και θα προτείνει στρατηγικές εξαγωγικές επιλογές βάσει των εξελίξεων στις αγορές στόχους.

•       Επιλογή 5 κλάδων αιχμής και 2 αγορών στόχων ανά κλάδο για συντονισμένες δράσεις τριετίας.

•       Υλοποίηση σε βάθος Ερευνών αγοράς για τις δέκα ανωτέρω αγορές προτεραιότητας με έμφαση στην είσοδο των ελληνικών προϊόντων στα κύρια κανάλια διανομής.

•       Άμεση και εκτεταμένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής.

•       Επιλογή και στήριξη τουλάχιστον 5 νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων ανά κλάδο ανά περιφερειακό Επιμελητήριο (Συνολικά 1250 νέες επιχειρήσεις ανά 3ετία)

•       Επιλογή και στήριξη τουλάχιστον 20 νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων ανά κλάδο ανά Επιμελητήριο σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (Συνολικά 750 νέες επιχειρήσεις ανά 3ετία)

•       Ταχύρυθμη εκπαίδευση τουλάχιστον ενός ατόμου από κάθε μια επιλεγμένη επιχείρηση σε θέματα ανάπτυξης εξαγωγών.

•       Ανάθεση και υλοποίηση διεθνούς καμπάνιας δημιουργίας προϊοντικής εικόνας για τα ελληνικά προϊόντα που θα τρέξει πιλοτικά στις επιλεγμένες χώρες.

•       Ενίσχυση της εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης για προηγμένα προϊόντα με εξαγωγική προοπτική σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.

•       Στόχευση όλων των δράσεων και υπηρεσιών προώθησης των εξαγωγών με καθαρά επιχειρηματικό πνεύμα, με προτεραιότητα σε κοινές κλαδικά & γεωγραφικά δράσεις.

•       Εγκαθίδρυση ενός εθνικού πλαισίου ανταγωνιστικότητας, καλλιέργεια εξαγωγικού πνεύματος και εθνικής συναίνεσης για την ανάπτυξη & υποστήριξη νέων εξαγωγικών κλάδων.

•       Δημιουργία δικτύου πιστοποιημένων συμβούλων διεθνούς εμπορίου καθώς και δικτύου υποστήριξης από έμπειρους επιτυχημένους εξαγωγείς που θέλουν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη των νέων εξαγωγέων.

•       Συνεχής στήριξη στις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα και σε συνεχή κατάρτιση των στελεχών ιδιαίτερα σε τεχνικά θέματα διεθνούς εμπορίου.

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι με την υλοποίηση κάποιου σχεδίου που θα περιλαμβάνει έστω μέρος των αναλυθέντων, μπορούμε σύντομα να πετύχουμε μια συνεχιζόμενη ετήσια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών που θα φέρει ξανά την ανάπτυξη και την ελπίδα στην χώρα. 

 

 

 

 

 

 

Στηρίξτε τις Εξαγωγές!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο βαρύγδουπος τίτλος «Μανιφέστο» χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως για καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς.  

                        Το ότι φθάσατε μέχρι εδώ - δείχνει ότι ο στόχος επετεύχθη!
Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00