Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Mydata Η πρώτη εφαρμογή το 2021Global Greece Newsletter

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ On-line

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Mydata

Η πρώτη εφαρμογή το 2021

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω ΥΠΑΗΕΣ

ΦΗΜ και διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Ηλ.Τιμολόγηση Δημοσίων Συμβάσεων

Δηλώστε Συμμετοχή
 

10/02/2021

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις.

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν μπει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για μια νέα υποχρέωση, την διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα Mydata και την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων απλογραφικού χαρακτήρα ως αντίγραφο των σημερινών τηρούμενων λογιστικών βιβλίων

 

Πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη αλλαγή για τις επιχειρήσεις και αφορά το σύνολο τους. Η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα λόγω των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να υπάρξει προσαρμογή της καθημερινότητας των λογιστηρίων στις νέες συνθήκες.

Θεματολογία  |   Σε Ποιους Απευθύνεται  |   Εισηγητής  |   Τοποθεσία  |   Ημ. Διεξαγωγής  |   Τιμή

Θεματολογία

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία

· Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία

· Οι επιχειρήσεις και νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

· Οντότητες του Δημοσίου που εξαιρούνται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων

· Οντότητες του Δημοσίου που έχουν υποχρέωση για διαβίβαση δεδομένων

· Τρόποι Διαβίβασης Δεδομένων στην ΑΑΔΕ

· Διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης

· Η ειδική φόρμα καταχώρησης δεδομένων από μικρές επιχειρήσεις στην πλατφόρμα

· Κριτήρια που επιτρέπουν την χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων στην ειδική φόρμα του Mydata από επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εκδιδόμενων τιμολογίων

· Η εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων (τιμολογιέρα) της ΑΑΔΕ. Ποιες επιχειρήσεις αφορά και πως θα λειτουργεί.

· Αντιστοίχιση των Φορολογικών Παραστατικών της οντότητας με τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ. Πίνακας αντιστοίχισης πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ.

· ΦΠΑ, Χαρτόσημο, και λοιποί φόροι-τέλη στο Mydata

· Πεδία για τον τρόπο πληρωμής παραστατικού

· Η διαβίβαση λογιστικού χαρακτηρισμού του εσόδου.

· Χαρακτηρισμός «Εσόδου» και πεδίο Ε3

· Λογιστικός χαρακτηρισμός του εξόδου από τον λήπτη. Χαρακτηρισμός «Εξόδου», ερώτηση για το σχετικό πεδίο Ε3 και χαρακτηρισμός κωδικού εισροών δήλωσης ΦΠΑ

· Διαβίβαση δαπανών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τόκων και τραπεζικών εξόδων.

· Οι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου που ενημερώνουν μια εγγραφή μισθοδοσίας

· Τα μηνύματα λάθους και επισημάνσεων στο Mydata

· Mydata η επόμενη φάση. Διακίνηση και Δελτία Αποστολής. Μη ενεργά πεδία σήμερα.

· Τo Mydata όπως έχει σήμερα. Προβλήματα και ατέλειες.

· Παραδείγματα Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata

· Καταχώρηση Αντικρυζόμενου Τιμολογίου Πωλήσεων από τον εκδότη

· Αναζήτηση, αποδοχή και χαρακτηρισμός του Τιμολογίου από τον λήπτη

· Καταχώρηση εσόδου με ΑΛΠ (εκδότης)

· Καταχώρηση Μισθοδοσίας (λογιστική εγγραφή οντότητας)

· Καταχώρηση Εσόδου από Ενοίκιο (εκδότης)

· Καταχώρηση Ενοικίου ως εξόδου (λήπτης)

· Καταχώρηση Τίτλου Κτήσης Αμοιβής Μη Ελεύθερου Επαγγελματία (εκδότης παραστατικού δαπάνης)

· Καταχώρηση Δαπάνης με ΑΛΠ (λήπτης)

· Καταχώρηση Τιμολογίου Προμηθευτή Εξωτερικού (λήπτης).

 

 

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας της πλατφόρμας Mydata

· Τo Mydata μετά την αναθεώρηση της 1138/2020

· Τι θα ισχύσει για το πρώτο τρίμηνο 2021

· Χρόνος διαβίβασης εσόδων χονδρικών συναλλαγών από εκδότες παραστατικών

· Χρόνος διαβίβασης μη αντικριζόμενων εξόδων και τιμολογίων προμηθευτών εξωτερικού

· Χρόνος διαβίβασης παραστατικών από λογισμικό προγραμμάτων (ERP, εμπορικές-λογιστικές εφαρμογές)

· Χρόνος διαβίβασης εγγραφών μισθοδοσίας

· Χρόνος διαβίβασης λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης εσόδων και εξόδων

· Τι σημαίνει η διαβίβαση τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο

· Πότε χρειάζονται κωδικοί λογιστή – φοροτεχνικού για την διαβίβαση

· Οι επιπτώσεις του Mydata στα λογιστήρια, μεταβολή των προθεσμιών ενημέρωσης των

βιβλίων, προσαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών.

 

 

Διαβίβαση Παραστατικών Εσόδων Λιανικής

· Υποχρέωση αναβάθμισης ή αντικατάστασης ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ μέχρι 31/3/21

· Τι περιλαμβάνει η νέα αναβάθμιση των ΦΗΜ. Αποστολή προσωρινών αρχείων ΦΗΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην μέρα.

· Αποστολή οριστικού αρχείου πωλήσεων κατά το κλείσιμο μέρας (Ζ)

· Υποχρέωση για απεικόνιση φορολογικής σήμανσης με QR code στις Αποδείξεις Λιανικής. Εξαίρεση από απεικόνιση QR Code για τεχνικούς λόγους.

· Πρόστιμα για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διαβίβαση δεδομένων από ΦΗΜ.

· Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Esend της ΑΑΔΕ

· Χρόνος Διαβίβασης Μηχανογραφημένων Παραστατικών Λιανικής όταν δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής σήμανσης

· Τρόπος διαβίβασης Χειρόγραφων Παραστατικών Λιανικής

 

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

· ΕΛΠ και Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ηλεκτρονική Απόδειξη Λιανικής.

· Το πρότυπο Ηλεκτρονικού τιμολογίου και τα πεδία που προβλέπονται στην εγκύκλιο Α1017/2020

· Από την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ηλεκτρονική Φορολογική Σήμανση

· Θέσπιση Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων - ΥΠΑΗΕΣ.

· Φορολογικά κίνητρα για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, από τις επιχειρήσεις.

· Το Εθνικό πρότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για τους προμηθευτές του Δημοσίου

· Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικών τιμολογίων προμηθευτών στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες

· Το δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων και το ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοροτεχνικούς , στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, οικονομολόγους, στελέχη πληροφορικής (IT) που υποστηρίζουν ERP, διοικητικά στελέχη δημόσιων οργανισμών και δημοτικών επιχειρήσεων κ.λ.π.

Τιμή

 

195 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

 

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα.

Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 150 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 
 
professional looking man giving a presentation

Εισηγητής

Γιάννης Τριανταφύλλου

Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών.

Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά και λογιστικά θέματα.

 

Τρόπος Διεξαγωγής

 

Λόγω υγειονομικών περιορισμών, το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, που έχει την δυνατότητα πλήρους dιαδραστικότητας, πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ημέρα Διεξαγωγής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ώρες  

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  

15.00 - 20.00

 
Δηλώστε Συμμετοχή
 
 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και ανάπτυξης της εξωστρέφειας

 
 
 Παρέχουμε λύσεις στους τομείς Διαμόρφωσης Εξαγωγικής Στρατηγικής, Εξαγωγικής Πληροφόρησης και Εξαγωγικής Ανάπτυξης.

Global Greece ΜΕΠΕ
Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασ. Κωνσταντίνου 35
57500 Επανομή
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310436625 - 2310474191
Fax: +30 2310474192
Email: [email protected]

Ώρες γραφείου: Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00